آلوچه
(اِمصغ .) نوع کوچکتر گوجه سبز که از آن ترش تر است .
● plum
[چ َ / چ]
{ا مصغر}
مصغّر آلو. قسم خرد و ترش تر گوجه . ادرک .اجاص . (داود ضریر انطاکی ). آلنج . نیسوق:
سیب و زردآلو و آلوچه و امرود و هلو
باز انجیر وزیری ّ و خیار خوشخوار.

بسحاق اطعمه .

Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه