فرهنگ آریانپور

عباس و منوچهر آریان‌پور کاشانی


English Persian

فرهنگ آریان‌پور نام سلسله فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در حجم‌های گوناگون است که توسط عباس آریان‌پور کاشانی و منوچهر آریان‌پور کاشانی تألیف و توسط مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۵۳ خورشیدی منتشر گردیده‌اند.