واژه‌نامه اختصارات گپ اینترنتی

لیلا ستوده و بهزاد فرخوانی


English Persian

The best & Bigest Dictionary in chat words. ENGLISH to ENGLISH & PERSIAN (FARSI). bozorgtarin va kameltarin dikshenery e kalame chat. ENglisi be ENglisi va FArsi. http://www.Yahoofarsi.com Tel: +98 (511) 7610291 info@yahoofarsi.com