واژه‌نامه رایانه و الکترونیک

رامین فیروز


English Persian

.حدود نود درصد این لغت نامه مربوط به الکترونیک و کامپیوتر است عزیزان می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق ایمیل زیر برای من ارسال کنند e-mail:EleRam@yahoo.com internet: www.EleRam.blogfa.com