کوچینگ
کوچینگ [ kuːʧiːnæg ]
اسم خاص دهی از دهستان بنت که در بخش نیک شهر شهرستان چاه بهار واقع است و 350 تن سکنه دارداز فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 .

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما