کوچینگ
کوچینگ [ kuːʧiːnæg ]
اسم خاص دهی از دهستان بنت که در بخش نیک شهر شهرستان چاه بهار واقع است و 350 تن سکنه دارداز فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 .
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات