فرش
I فرش
انگلیسی
carpet, matting, rug, carpeting
II فرش
انگلیسی
carpet, matting, rug, carpeting
III فرش [ forʃ ]
1 اسم آغوز و فله را گویند و آن شیری باشد که از حیوان نوزاییده دوشند و چون بر آتش نهند مانند پنیر بسته شودبرهان . فرشهحاشیه برهان چ معین .
2 اسم رمل. ماسه. شن. بیشتر به ماسه تک و کنار دریا گویندعلی اکبر دهخدا .
IV فرش [ færʃ ]
1 اسم بساط افکندهمنتهی الارب . گستردنی. زیرانداز. قالیعلی اکبر دهخدا . مفروش از اسباب خانهاقرب الموارد
2 اسم تخته تخته و قواره قواره که بر هم افتاده باشد
3 اسم دشت فراخمنتهی الارب . فضای وسیعاز اقرب الموارد .
4 اسم کشت برگگستردهمنتهی الارب . کشت که برگهایش به اندازه سه برگ باشداقرب الموارد .
5 اسم جای گیاه ناکمنتهی الارب . جایی که در آن گیاه بسیار بوداقرب الموارد .
6 اسم خرد و باریک ازدرخت و هیزممنتهی الارب . باریک و خرد از درخت و چوباقرب الموارد .
7 اسم گاو و گوسپند و ستور کشتنی و خوردنیمنتهی الارب . البقر و الغنم و آنچه نیرزد جز کشتن رااز اقرب الموارد .
8 اسم شتران ریزهمنتهی الارب . اشتران خردترجمان جرجانی ترتیب عادل، اقرب الموارد . و از آن معنی است «: و من الانعام حمولة و فرشاً»قرآن 6/142، از اقرب الموارد .
9 اسم حال.
10 اسم اندوه سخت.
11 اسم اندک گشادگی در پای شتر.
12 اسم دروغمنتهی الارب . کذباقرب الموارد .
13 اسم همواری قدممنتهی الارب .
14 اسم زمین. دنیا. مقابل عرشعلی اکبر دهخدا
15 گستردن فرش را و فرش گستردن برای کسیمنتهی الارب . گستردناز اقرب الموارد .
16 اسم فراخ ساختن کار را جهت کسی.
17 اسم دروغ گفتن با کسیمنتهی الارب . کذباز اقرب الموارد .
18 اسم فراخ شدن سپل شتر به اندازه.
19 اسم پراکندنمنتهی الارب .
ریشه‌شناسی عربی
V فرش [ foroʃ ]
اسم ج فراشمنتهی الارب، اقرب الموارد . رجوع به فراش شود.
ریشه‌شناسی عربی
VI فرش [ færʃ ]
اسم خاص رودباری است میان غمیس الحمائم و صخیرات الثمام که آن حضرتص در آن فرودآمدمنتهی الارب . وادیی است بین غمیس الحمائم و مَلَل و فرش و صخیرات الثمام منزل هاست که رسولص هنگامی که به بدر میرفت بدانها نزول فرمودمعجم البلدان .
VII فرش [ forʃ ]
اسم شیری که از حیوان نوزاییده دوشند؛ آغوز، فله، فرشه نیز گویند.
VIII فرش [ foroʃ ]
اسم جمعِ فراش. مفرد: فراش
ریشه‌شناسی عربی
IX فرش [ færʃ ]
1 اسم هر چیز گستردنی.
2 اسم قالی.
ریشه‌شناسی عربی

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما