سلطانیه
سلطانیه [ soltɒːniː ]
اسم خاص نام یکی از دهستانهای بخش حومه شهرستان زنجان. و طرفین راه آهن و شوسه زنجان به قزوین واقع و هوای آن سردسیر است. چمن بزرگ آن که فعلا چندان اهمیتی ندارد و در ازمنه قدیم مهم و مشهور بوده است. قصبه سلطانیه که دارای آثار ابنیه باستانی است مرکز این دهستان است. این دهستان از 34 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و جمع نفوس آن در حدود 20 هزارتن است. قراء مهم آن بشرح زیر است: سلطانیه، گزلدره، بوئین، خیرآباد، قره بلاغ، سرخه دیزج قلعه، ساریجلو، یوسف آباد، ترکانده، سنبل آباد. قصبه مرکزی دهستان سلطانیه. بخش مرکزی شهرستان زنجان است. و دارای 4250 تن سکنه است. آب آن از قنات و رودخانه محلی تامین میشود. محصول آن غلات و بنشن است. آثار باستانی مطابق دفتر اداره باستانشناسی بشرح زیر است

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما