راضی کردن
I راضی کردن
انگلیسی
content, please, reconcile, satisfy
II راضی کردن [ rɒːziː kærdæn ]
1 خرسند و شادمان کردنناظم الاطباء . مسرور کردن. خشنود ساختن.
2 قانع کردن. وادار بقبول کردن. قبولانیدن: همگنان را راضی کردم مگر حسود راگلستان .
3 مطمئن نمودن و خاطر جمع کردنناظم الاطباء .
ساخت راضی + کردن
III راضی کردن
انگلیسی
content, please, reconcile, satisfy

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما