خریه
خریه [ xæriː ]
اسم خاص نام یکی از دههای ناتل کنار از دههای نور مازندران استاز مازندران و طبرستان رابینو ص 110 .
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات