خریه
خریه [ xæriː ]
اسم خاص نام یکی از دههای ناتل کنار از دههای نور مازندران استاز مازندران و طبرستان رابینو ص 110 .

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما