بیوند
I بیوند [ bjuːnd ]
اسم غدر. بی وفاییاز برهان، از انجمن آرا، از آنندراج . خیانت. فریب و حیلهناظم الاطباء .
II بیوند [ bjuːnd ]
اسم خاص نام قبیله ای از قبائل لر است. رجوع به تاریخ گزیده ص 539 شود.

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما