بیوند
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[وَ]
{ا}
غدر. بی وفایی . (از برهان ) (از انجمن آرا)(از آنندراج ). خیانت . فریب و حیله . (ناظم الاطباء).
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[وَ]
{اخ}
نام قبیله ای از قبائل لر است . رجوع به تاریخ گزیده ص 539 شود.