بزات
I بزات [ bozɒːt ]
اسم ج بازیعلی اکبر دهخدا . بزاة. رجوع به بزاة شود.
ریشه‌شناسی عربی
II بزات [ bozɒːt ]
اسم ج بازیناظم الاطباء . جباز و بازی، بمعنی طائر شکاریمنتهی الارب، آنندراج . بوازی. ابوز. بووزمنتهی الارب
ریشه‌شناسی عربی
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات