اسب‌بارکش
I اسب‌بارکش
انگلیسی
workhorse
II اسب‌بارکش
انگلیسی
workhorse

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما