عبدالرحیم جعفری (1298-1394)
فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ارمنی، روسی،‌فنلاندی و ...
به کانال تلگرام واژه بپیوندید.
فرهنگ آریانپور (عباس و منوچهر آریان‌پور کاشانی)
اسب‌ بارکش‌ English به فارسی
● workhorse
فرهنگ فارسی به آلمانی (احسان اژدری)
اسب بارکش فارسی به German
Arbeitstier (n)[noun]
فرهنگ فارسی به انگلیسی (رضا مشکسار)
اسب بارکش فارسی به English

draft horse ==> اسب بارکش، یابو

sumpter ==> اسب بارکش، یابو، قاطرچى، بار

workhorse ==> یابو، اسب بارکش، آدم زحمتکش