اتینا
I اتینا [ ætiːnɒː ]
اسم خاص آطن. اثینه. رجوع به اثینه شود.
II اتینا [ ætæjnɒː ] [ ætejnɒː ]
1 اسم حشرات کوچک.
2 اسم کنایه از: آدم فرومایه.
3 اسم خرج بیهوده.
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات