عبدالرحیم جعفری (1298-1394)
فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ارمنی، روسی،‌فنلاندی و ...
به کانال تلگرام واژه بپیوندید.
واژه‌نامه معین (دکتر محمد معین)
اتینا فارسی به فارسی
(اَ تَ یا تِ) ( اِ.) 1 - حشرات کوچک . 2 - کنایه از: آدم فرومایه . 3 - خرج بیهوده .
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
اتینا فارسی به فارسی
[اَ]
{اخ}
آطن . اثینه . رجوع به اثینه شود.