اتینا
فارسی فارسی
واژه‌نامه معین
(اَ تَ یا تِ) ( اِ.) 1 - حشرات کوچک . 2 - کنایه از: آدم فرومایه . 3 - خرج بیهوده .
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[اَ]
{اخ}
آطن . اثینه . رجوع به اثینه شود.