اتینا
I اتینا [ ætiːnɒː ]
اسم خاص آطن. اثینه. رجوع به اثینه شود.
II اتینا [ ætæjnɒː ] [ ætejnɒː ]
1 اسم حشرات کوچک.
2 اسم کنایه از: آدم فرومایه.
3 اسم خرج بیهوده.

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما