معنی این واژه چیست؟

عبدالرحیم جعفری (1298-1394)

توجه: شما می‌توانید افزون بر رایانه با تلفن‌همراه نیز به سادگی از واژه بهره بگیرید.

واژه را به دوستان پیشکش دهید: LinkedIn Facebook Twitter Google Email