معنی این واژه چیست؟

نکته: واژه برای استفاده در تلفن همراه و تبلت بهینه شده است.

Flattr this